joyn.

Projekt

Våra tankar

Om oss

Kontakt

Våra tjänster

Projekt: ViTillsammans

Inom FoU Välfärd Region Västerbotten pågår sedan 2013 en nationell satsning, via Sveriges Kommuner och Landsting, inom området ”personer med funktionshinder”.

I Västerbotten har man valt området ”Förstärkt brukarmedverkan” som riktas mot Socialtjänsten och vuxna personer mellan 18 och 65 år med intellektuella funktionshinder. Detta pilotprojekt ingår som ett delområde i denna satsning, och avser att prova tjänstedesign som metod för att arbeta med förstärkt brukarmedverkan.

 

Projektet syftar till att i dialog med brukare och personal skapa tjänster som brukarna behöver och kan använda. Totalt har ca 20 personer bestående av 10 brukare, personal på daglig verksamhet, arbetskonsulenter, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och ledning, ingått i pilotprojektet. Dessa olika grupper har på olika sätt, anpassade till sina respektive förutsättningar deltagit aktivt genom hela projektet med research, idégenerering, utvärdering och konceptutveckling.

 

Utmaning

Förstärkt brukarmedverkan syftar till att öka brukarnas inflytande över sin egen vardag. Att ha inflytande och var delaktig i det som bestäms är viktigt ur flera olika perspektiv och på flera olika nivåer.  Det handlar om frågor kring demokrati, maktutjämning, empowerment, effektivitet, legitimitet och serviceanpassning. Daglig verksamhet präglas än idag i stor utsträckning av ett traditionellt vårdande förhållningssätt.

 

Insikt

Genomförandeplanen är till för att brukaren skall vara delaktig i utformandet av sin vardag och sina arbetsuppgifter och är ett viktigt forum för delaktighet. I vår research såg vi att Genomförandeplanerna inte fungerade, varken för brukarna eller personalen. I Vännäs kännetecknades Genomförandeplanerna av ett ”stormöte” med ett stort antal deltagare, vilket visade sig vara ohållbar situation för både brukarna och personalen. Konsekvensen blev att väldigt få brukare överhuvudtaget medverkade och kunde inte relaterat till genomförandeplanen.

Vi såg också att nyckeln till att brukarna skulle trivas var att de var involverade i hela arbetsprocessen och att deras arbetsuppgifter var begripliga, hanterbara och meningsfulla. Genom att visualisera brukarnas arbetsmoment blev det tydligt att brukarna inte var involverade i den grad man trott, utan att personalen gjorde stora delar av arbetsuppgifterna.

 

Resultat - "Min plan"

Resultatet är ”Min plan”, ett hjälpmedel och process för brukaren och personalen att diskutera kring brukarens delaktighet och medbestämmande. Och i och med det ge makten över genomförandeplanen till brukaren. I ”Min plan” ges brukaren möjlighet att tillsammans med kontaktpersonalen själv fylla i vad han/hon vill göra, förändra eller behålla. Han/hon kan också skriva vad denne behöver hjälp med, samt vad han/hon är bra på. I vår research hade vi sett hur brukarna använde sina dagböcker för att förstå och skapa struktur i sin vardag. Detta visuella stöd har vi tagit med oss i konceptet ”Min plan” för att skapa en förståelse kring genomförandeplanen.

 

Kulturförändring

Genom att personalen var involverade i hela projektet skapades en kulturförändring i personalgruppen, som satte brukaren i centrum. Med insikterna från researchen introducerade personalen nya arbetsuppgifter för att involvera brukarna i hela arbetsprocessen, från beställning till leverans. De lät även brukarna själva arbeta friare och inte korrigera deras ”misstag”. De utvecklade också nya bildstöd för att involvera brukarna i de olika arbetsmomenten. Detta har gjort att daglig verksamheten i Vännäs har förändrats från grunden. Det är svårt att i ord beskriva förändringen som skett, den energi och glädje som nu finns i verksamheten.

Som rubriken lyder är dessa effekter av kulturförändringen, men frågan är om dessa inte egentligen är huvudeffekterna av projektet? Dessa förändringar är skapade utifrån personalens och brukarnas egna behov och förmågor. Det är dessa förändringar som underlättar eller tillgängliggör för brukare och personal att kommunicera och arbeta sida vid sida för att skapa en meningsfull vardag och en trivsam, utvecklande miljö. Dessa förändringar är mycket viktiga, både ur en rent praktisk synvinkel men också för att de synliggör det nya synsättet som brukare och personal nu arbetar utifrån, där brukaren alltid är i centrum.

”Vi kan inte ge några vetenskapligt säkerställda resultat, men en del av slutsatserna är härliga. Som att personalen har ändrat sitt arbetssätt och bemötande samtidigt som vi har gladare brukare.”

 

Marie Ernestad,

Chef, FoU Välfärd Region Västerbotten

”Det har varit både inspirerande och mycket lärorikt att arbeta tillsammans med Ville och Linda på Joyn i vårt Brukarmedverkansprojekt. Med samarbetet och med nya kreativa metoder har vi sett hur utmaningar kan lösas. Resultaten har blivit ökad brukarmedverkan inom daglig verksamhet, genom Min Plan. Olika professioners kunskap har tillsammans gett ett ökad mervärde och arbetsglädje för både brukare och deras personal. Utan samarbetet med Joyn hade vi inte kommit så här långt med att utveckla ett nytt arbetssätt.”

 

Margaretha Hägglund,

Utvecklingsledare,

FoU Välfärd Region Västerbotten

“De säger att jag skall bli självständig men de hjälper till hela tiden”

 

Brukare,

Daglig verksmahet i Vännäs

Andra projekt