joyn.

Projekt

Våra tankar

Om oss

Kontakt

Våra tjänster

Våra tankar

Vi vill sprida kunskap och våra erfarenheter om tjänstedesign och vilken nytta tjänstedesign kan åstadkomma framförallt inom offentlig sektor.

Relaterade projekt

2015-09-08

Dubbelt värde - tjänstedesign som gör skillnad inom daglig verksamhet

 

Vi på Joyn menar att tjänstedesign är en arbetsmetod som skapar dubbel nytta. Nyttan består inte bara i en slutprodukt, utan även "vägen är målet": vårt medskapande arbetssätt skapar värde genom hela utvecklingsprocessen.

 

Låt oss förklara lite närmare vad vi menar:

 

”Vi.Tillsammans” är ett nyligen avslutat tjänstedesignprojekt på uppdrag av FoU Välfärd, Region Västerbotten, för förstärkt brukarmedverkan. Projektet riktar sig mot Socialtjänsten och vuxna personer mellan 18 och 65 år med intellektuella funktions-hinder inom Daglig verksamhet. Vi tänkte använda detta projekt som en språngbräda för att visa på det dubbla värdet med tjänstedesign, både process och resultat.

 

Design-etnografi är, som namnet antyder, inspirerat av etnografiska forsknings-metoder som anpassats för att passa designerns yrkesroll. Metoderna används framför allt för att göra grundläggande research och för att kartlägga nuläget. Olika metoder ger oss olika typer av information, allt från en ytlig till en djupare nivå (Sanders, 2005). Traditionella metoder som intervjuer och observationer ger oss rättfram information, men det är information som ligger på en ganska ytlig nivå. Generativa metoder som workshops ger djupare information, vilken kanske inte alltid är så tydlig men som istället rör frågor kring latenta behov och behov som är svåra att uttrycka i tal eller skrift. Genom att kombinera dessa metoder och olika typer av information får vi en rik bild av problem och möjligheter. Inte bara vi som designers får olika typer av insikter utan även övriga deltagare i detta fall personalen, får djupare insikt i sin egen vardag och egen verksamhet. I projektet Vi.Tillsammans ledde detta till en verklig ”aha-upplevelse”. Personalen fick själva, under en workshop, visualisera sin egen verksamhet på ett stort papper. Det visuella formatet hjälpte mycket – det var lätt för alla att ta till sig. Det visade sig att brukarna inte var involverade till den grad man trodde och att brukarnas upplevelse skiljde sig från personalens. En bild som skiljde sig från den uppfattning man tidigare haft. Att personalens och användarnas, i detta fall brukarnas, bild skiljer sig åt är inte alls ovanligt.

 

 

”Dom säger att jag skall bli självständig, men de hjälper till hela tiden!” Brukare, Daglig verksamhet

 

 

Genom den samskapande processen kan vi skapa en gemensam bild av problema-tiken, utgå från ett problem och skapa många tänkbara lösningar. Vi på Joyn tror att alla människor kan vara kreativa, om de är försedda med relevanta verktyg. Alla kan även bidra med egna erfarenheter, kompetenser och tänkesätt. Samskapande (eller co-creation) tar till vara varje individs bidrag, bygger på varandras idéer, och tillsammans skapas nya kreativa lösningar. Samskapande sätter verktyg för kreativitet och komm-unikation i händerna på användare.

 

I projektet skapade vi tillsammans med personal och brukare idéer, byggde prototyper och testade dessa. Prototyperna utvecklades till att bli ett verktyg för förstärkt brukar-medverkan kallat ”Min Plan” som nu används i verksamheten – ett konkret resultat av projektet. Genom de verktyg personalen tog till sig och den perspektivförändring som ägde rum under projektet, från ett verksamhetsperspektiv till ett brukarperspektiv, utvecklar personalen nu verksamheten vidare och har gjort utvecklingsarbete till en given del av verksamheten.

Vi.Tillsammans

Förstärkt brukarmedverkan

Läs mer

Något som gläder oss som designers är att vi faktiskt ser att metoderna har gett insikter som stannat kvar. Personalen har varit med under processens gång, hela vägen. De har själva varit med och identifierat problem, hittat lösningar och sedan testat dessa i verksamheten. När vi observerade verksamheten, en bageri och café verksamhet, för första gången fanns det ett recept, skrivet för personalen. Nu har personalen istället tagit fram recept och hjälpmedel för att involvera brukarna i alla arbetsmoment, vilket möjliggjort för brukarna att baka mycket mer självständigt.

 

Dessa förändringar är mycket viktiga, både ur en ren praktisk synvinkel men också för att de synliggör det nya synsättet som brukare och personal nu arbetar utifrån.

 

Frågan är om perspektivförändringen inte egentligen är projektets huvudeffekt? Dessa förändringar är skapade utifrån personalens och brukarnas egna behov och förmågor. De underlättar och tillgängliggör för både brukare och personal att kommunicera och arbeta sida vid sida för att skapa en meningsfull vardag samt en trivsam och utveck-lande miljö för både brukare och personal.

 

Det är detta vi på Joyn menar med att tjänstedesign skapar dubbla värden. Både genom projektets mer konkreta slutresultat ”Min Plan” men likväl genom processen med sina samskapande metoder och verktyg.

 

Vad tycker du?